Съвет на директоритеБорислав Велков
Председател на Съвета на директорите

bvelkov@ndk.bg 


Ангел Митев

Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
office@ndk.bg

Красимир Петков
Член на Съвета на директорите

Татяна Цветанова
Член на Съвета на директорите

Росица Бачева–Цветанова
Член на Съвета на директорите